Alevilik nedir? Kimlere Alevi denir?

Bu makalede; Alevilik nedir kimlere Alevi denir gibi soruları yanıtlayacağım.

Alevilik nedir?

Alevilik, Hz.Muhammed’i rehber, Hz.Ali’yi Mürşit kabul eden ve bu ulu canlardan gelen 12 İmam ve Ehlibeyt soyunu tek yol gösterici olarak gören bir inanç sistemidir.

Alevilik inancı bir sayısı ile başlar.O bir Tanrıdır.Tanrısal düzen üç sayısı ile anlam kazanır.O üç “Hak Muhammed Ali” dir. Ama üçünün özü birdir ve Erenler Şahı, Hz.Ali’dir. Yani, “Bism-i Şah” tır. Tanrının yeryüzündeki insan görünümüdür.

Hz.Ali, yol gösterici, kılavuzdur. En güzel, en gerçek, en doğru O’dur. Yerde, gökte, uçan kuşta, deryada, denizde ilahi varlığın parlamasıdır. Dağlar taşlar Muhammed Ali çağırır. Yaşamdır, erdemdir,hak terazisidir, umuttur, aşktır.

Ay, Ali; gün Muhammed’dir. Ali’de balkıyan nur, ilahi varlıktan inmedir. Bütün insanlığı kucaklayan bir hoşgörü,sevgi pınarıdır. Her biri bir açmaz olan bu gerçekleri herkes çözümlediğini sanır. Ne ki, en çok bildiğini sananlar, gerçeğin gizemine varamayan en bilgisiz mutsuzlardır. Ve bu bağlamda denmiştir ki,

Gafil kaldır gönlünde gümanı
Bu mülkün sahibi Âli değilmi
Yaratmıştır on sekizbin alemi
Rızkları veren Âli değilmi
Pir Sultan Abdal

Alevilik bu bağlamda çok derin anlamları ve inanç sistemi olan, zahiri sığlıkla asla anlaşılmayan bir Erenler yoludur.

Kimlere Alevi denir?

Her karanlık dönemde Hz.Ali, farklı donlarda (beden) yeryüzüne gelmiş ve Hak Muhammed Ali yolunun yüceliğini ispat etmiştir. Aleviliğin ne kadar önemli olduğunu, Kerbelâ’da Hz.Üseyin’in atası ve dedesinin yolunda serini vermesine bakarak ta anlayabiliriz. Aleviliğin temeli Hz.Ali’dir ki Pir Sultan Abdal, Hz.Ali’nin gerçek varlığını apaçık duazı imamında söylemiştir.

Kimlere Alevi denir?  Yukarıda belirttiğim gibi bu düşünceye inanan, Hz.Muhammed’i rehber, Hz.Ali’yi mürşit kabul eden, ibadetlerini Kırklar cemi,semah,Muharrem Yası matemi,Musahip kardeşliği vb. olarak yapan,

Kimlere Alevi denir? Hakkın yeryüzündeki temsilcileri olan 12 İmam ve Ehlibeyt’i tek yol gösterici olarak kabul eden,iman getiren, boyun büken,

Kimlere Alevi denir? “Eline diline ve beline” sahip çıkan, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayan, her zaman doğru ve haklının yanında yer alan,

Kimlere Alevi denir? İnancıyla ibadetiyle toplumda örnek olan birey gerçek bir Alevi’dir.

Kimlere Alevi denir diye sorarlarsa işte bu özelliklere sahip kişiler Alevi olmayı hak edenlerdir. Nefsini Yezid’e teslim eden, Ehlibeyt’i, İmam Üseyin’i bilmeyen, nerde güç varsa oraya yaklaşan, Muhammed Ali’ye ihanet eden, yolunu bilmeyen, inançtan ve ibadetten yoksun bir kişi asla Alevi olamaz.

Alevilik nedir kısaca tanımı

Bu yazıda; Alevilik nedir,Alevilik nedir kısaca tanımı,Alevilik nedir kimlere Alevi denir,Alevilik nedir kısaca bilgi,Alevilik nedir nereden gelir,Alevilik nedir ne zaman ortaya çıkmıştır gibi sorulara cevap vereceğim.

Alevilik nedir?

Alevilik,Hz.Ali’ye ve soyu Ehlibeyt’e taraf olmak demektir.Aleviler, Hak Muhammed Ya Ali üçlemesi ile inançlarının temelini ifade ederler.Hz.Ali hem Allah’ın Aslanı hem de Mürşit kapısıdır. Emevi tarihi Hz.Ali’yi siyasi bir kişilik olarak topluma gösterse de hakikatte Hz.Ali Ehlibeyt yolunun Hz.Muhammed ile birlikte inanç önderidir. Aleviliğin en temel inancı Hz. Ali’nin Velilik makamının sahibi olmasıdır.Evliyaların şah-ı, öğretmeni,dört kapı kırk makamının,şar kapısının anahtarı Hz.Ali’dir. Hz.Ali’yi egemen dini inancın anlattığı gibi anlamak Hz.Ali’yi ve Aleviliği kesinlikle bilmemektir.

Alevilik nedir kimlere Alevi denir

Alevi kelimesi Hz.Ali’den yana olanlara verilen bir isimdir. Bu tarafgirlik sadece bir islam büyüğü olarak Hz.Ali’yi sevmek olarak düşünülmemelidir. Gerçekte Muharrem yası matemini Hz.Üseyin için tutan,12 İmamı yol uluları olarak gören,Cem ibadetini yapan,Musahip kardeşliğini yapan kişiler gerçek manada Aleviliği haketmektedir. Hz.Ali’yi sevmek tek başına Alevi olmak için yeterli değildir. Bir sünni can da Hz.Ali’yi gayet tabii sevebilir ama bu onu Alevi yapmaz,yapamaz.

Alevilik nedir kısaca tanımı

Alevilik, Hz.Muhammed ve Hz.Ali ile can bulmuş,Muhammed Ali yolu bu iki yüce canın şekillendirmesiyle o dönemin inananları tarafından yaşanmıştır. Kerbela ve akabinde gelen katliam süreci Aleviliği yok etmek isteyen saltanat düşkünlerinin temel amacı olmuştur. Alevilik, salt inanç ve ibadet ile değil haksızklıklar karşısında verdiği İnsanlık mücadelesi ile de tarihe altın harflarle geçmiştir.

Alevilik nedir kısaca bilgi

Alevilik,batıni bir yoldur.Zahiri sığlığa sahip düşünce yapılarının Aleviliği anlaması bu bakımdan çok zor görünmektedir. “Bilmeyenler bilsin beni,Ben Ali’yim Ali benim”, “Aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme”, “Cihan var olmadan önce Ali vardı” gibi Ehlibeyt canlarının sözleri Aleviliğin özünü Hz.Ali’nin oluşturduğunu ve Hz.Ali’nin uluhiyetini açıklamaya yeter de artar bile.Az evvel dediğim gibi zahiri ehlinin buna katılması söz konusu olmasa da hakikat tüm çıplaklığıyla budur. Hz.Muhammed, Allah’ın nuruyla yaratılmış,yeryüzünde O’nun rehberliğini ve sözcülüğünü yapan peygamberimizdir. Hz.Ali ise Âli ismiyle yaşadığı zaman Hz.Muhammed’in hem koruyucusu hem de damadı olarak Ehlibeyt soyunu getiren bir ismi Ali bir ismi Allah olan binbir dondan baş gösteren bir Mürşittir.

 

 

Alevilik Nedir?

Alevilik nedir tanımını yapmadan önce Alevi kime denir onun tanımını yapmamız gerekir.

Alevi; Hz. Muhammed, Hz. Ali’ye ve onların soyundan gelen yani Ehlibeyt’ten gelen nesle gönülden bağlı, ibadetlerini Ehlibeyt namazı, muharrem yası matemi (muharrem orucu) , Cem, Semah, Musahip kardeşliği, Aşure olarak yapan, Aslı ; insanlık ve doğruluk, Cevheri; yumuşak huylu olan, Hazinesi; bilgi olan , Kemali; marifet sahibi olan, Meyvesi; dostluk ve sevgi olan her dine, millete, mezhebe, her düşünüş ve inanışa, görüşe kıymet veren, “din” ve şeriat adına toplumun kandırıldığı uydurma bilgilerden, hurafelerden sıyrılmış, vahdet-i vücut (varlık birliği) inancına sahip, yetmiş iki millete aynı gözle bakan Alevilik yani insanlık yolunun bir neferidir.

Alevi terimi yukarıda görüldüğü gibi her şeyden önce dinsel ve inançsal bir anlam taşımaktadır. Bir üst isim olarak kullanılan Alevi terimi, içerisinde birçok alt topluluğu barındırmaktadır. Alevi teriminden önce bu topluluk için Kızılbaş, Rafızi, Güruhu Naci ,Torlak, Taifeyi Bektaşiyan gibi isimler kullanılmaktadır.

Alevilik; Hâk Muhammed Ali , Oniki İmam ve EhliBeyt sevgisini temel alan bir inanç ve ibadet yoludur. Çünkü Alevilik inancı insanın yaşamı boyunca, Hak ile bütünleşmesini amaçlayan kıldan ince, kılıçtan keskin bir yolda yürümesini, eline diline ve beline sahip olup, hak yemeden hak yedirmeden, sevgi ,saygı hoşgörü, insanlık yolundan ilerleyerek, insanın kendini bilmesini ve kendini arayıp bulmasını, hakkın yarattığı her canlıya değer vermesini hedef alır.

Alevilik; İslam’la ilgisi olmasına rağmen Alevilik İslam’da Sünni ve Şia anlayışından oldukça farklı özellikler taşımaktadır.

Alevilik; salt Hz.Ali’yi sevmekten ibaret değildir! Aleviliğin kendine has inançları, ibadet ritüelleri sosyal yapıları ve kurumları vardır. Bu inançlara sahip olmayan ve ibadetlerini yerine getirmeyen bir kişi gerçek manada Alevi olamaz. Zahiri sığ düşünceleri ile Aleviliği kendi paradigmalarıyla yorumlayan, Aleviliği kendi dar kalıplarına sokmaya çalışan, farklı inanç potalarında asimilasyona uğratmak isteyen kişi veya kurumların olduğunu biliyoruz. Bu durum öyle vahim bir hal aldı ki artık Alevilerin dışında hatta tam karşısında olup ta Alevi kurumu kuran, Alevi olmadığı ve Alevi gibi yaşamadığı halde bir Alevi kurumunun başına geçirilen insanların amacının asla Alevi toplumuna hizmet etmek olmadığı aşikardır ki söylem ve demeçler bunun en büyük kanıtıdır.

Hak Muhammed Ali yolunun yani Aleviliğin karanlık ve çıkmaz sokaklara sokulduğu, inanç ve ibadetlerin asimilasyona uğradığı ,yolumuzun sahipleri olan Muhammed-Ali’nin isimlerinin inancımızdan yok edilmeye çalışıldığı, Aleviliğin Sünni inançtan ayrılmış tasavvufi bir yorum olarak tanımlandığı , Aleviliğin bir cemaat, tarikat, kültür ve felsefe olarak değerlendirildiği… Ayrıca ahlâki erozyonun yaşandığı, insan hak ve hukukunun sonuna kadar çiğnendiği, toplumda sevgisizliğin ve güvenin yok olduğu, birlik ve beraberliğin zedelendiği bu ahir zamanda yine bir Evliyasını bu sefer Pir Zöhre Ana’yı toplumun önüne rehber olarak göndermiştir.

1982 yılından bu yana Hakkın Velilik makamına erişen ve aralıksız 31 yıldır bu misyonu geceli gündüzlü yerine getiren Pir Zöhre Ana’nın bugün on binlerce seveni ve yoluna yürüyeni vardır. İnsanlar artık O’nun avazında toplanmakta, O’nun yol göstericiliğinde gerçek el değmemiş Aleviliği yaşamaktadır.

Mezhep, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmayan, Muhammed Ali yolunun sürüldüğü, Cem’lerinin yapıldığı, fakirlere yemeklerin verildiği, cenaze hizmetlerinin yapıldığı, gençlerin ve çocukların sosyal ve toplumsal olarak gelişmelerini sağlamak için faaliyetlerin yapıldığı (tiyatro, folklor, saz kursu vb.), Üniversitelerin “Tıp Fakültesi, Mühendislik, Öğretmenlik vb.” bölümlerinde okuyan gençlerimize bursların verildiği bir hizmet mekanında -ocak- Ehlibeyt Evliyası, Mürşidi olarak Ehlibeyt yolunu sürmektedir.

Allah şehidi İmam Üseyin için dünya’da yası matem tutan tek “inanç, ibadet, sevgi ve insanlık ” yolu olan Hak Muhammed Ali yolu ; Eline, diline, beline hakim olarak yetmiş iki milleti bir görmeye ve adaletin, eşitliğin, doğruluğun, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin bir simgesi olarak geçmişteki Evliyaların rehberliğinde 1500 yıldır olduğu gibi bugün de yaşayan tek Alevi Piri Zöhre Ana ile varlığını dünya durdukça sürdürecektir.

Aşk ile…